Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

събота, 17 март 2012 г.

Произход на планината Бермион и на областта Пиерия

Произход на планината Бермион Името на планината Бермион се споменава за първи път от Херодот. Много гръцки лингвисти свързват името и с древногръцкото φέρμα- плод, но това очевидно противоречи на реалността, тъй като ако оронима беше гръцки, то очевидно нямаше да има нужда от фонетичната замяна на φ със β. Реалният произход на оронима е далеч по-интересен. Той включва древноезиковата санскритска форма bṛh - набъбвам, разширявам, раста, увеличавам и локалната балканска негръцка форма akmon (сравни с гр.άχμον-метеорит и Skt. áśman- камък, скала). От санскр. bṛh черпят началото си значителна част от топонимиката на Балканите, а също и съвременната българска дума връх. Индоевропейските форми на Балканите ИЕ *h2ek-men- и *h2ek^-mōn- са допълнително обеззвучени във формите ehmen и ehmon. Така планината Бермион притежава име на територията на негръцко живеещо население със значението на "висок планински (скален, каменен) връх". Етимология на област Пиерия
Областта Пиерия обхваща териториите на планината Олимп и е с произход на името от пер-скала.