Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

четвъртък, 28 май 2009 г.

Изследване етеричният състав на тракийския вид мащерка Thymus zygioides Grisebach

Димитър Георгиев

Видът Thymus zygioides Grisebach растящ на българска територия върху варовикови терени, каквито са Бесапарските ридове е изключително богат на лимонен, гераниол, нерол, цитринелол, 16% цитрал (гераниал и нерал) - етерични субстанции, които са по-рядко срещани в род Thymus. Най-често срещаните моноциклични монотерпени са тимол и карвакрол, които са главните съставки на етеричното масло от мащерка, последвани от гама-терпинен, гама-терпинеол, цимол, борнеол, рацемична смес от енантиомерите на пинена, по-рядко мирцен и линалоол, цимен и цинеол. От тази група мирцена, герониола, гераниала, нерала, линалоола и други сродни съединения са ациклични монотерпени. Всеки вид мащерка съдържа видово специфична пропорция от монотерпени, която не се повтаря при другите видове. Като видова особеност се отбелязва способността да се произвеждат специфични за вида терпени, които не се срещат при останалите [4]. Така например изследователи установяват, че корсиканския вид мащерка Thymus herba-barona притежава видовоспецифичните карвон, цис-дихидрокарвон и терпен-4-ол [2]. Подобна специфичност е налице и при ендемичния за гръцкия остров Самос вид Thymus samius, при който е налице високо съдържание на нероболил, гермакрен, цинеол, пинен, камфен, кариофилен, за сметка на бедното представителство на комплекса тимол - карвакрол [3]. Thymus bracteosus Vis. ex Benth. ендемичен карстов вид за Хърватска, който съдържа в големи количества гермакрен Д и бета-кариофилен [5].
Характерна особеност както за род Мащерка, така и за повечето представители на семейство Устноцветни (Lamiaceae) е, че видовия състав на етеричните масла варира във широки граници и той е специфичен за растенията от един вид, но обитаващи различни хабитати. По този начин в рамките на вида се оформят различни негови хемотипове, което е във съществена връзка с инсектния състав на определения хабитат. Това е така, защото от екологичен аспект състава на етеричните масла се явява строго специфичен атрактант за конкретните полинатори достъпни за хабитата. С други думи от жизнено важно значение за растителния вид, неговото размножаване и разпространение е еформянето на такъв състав от етерично маслени атроктанти в растителните тъкани, които да привличат по-голям конкретните и ефективни полинатори на хабитата, за да е възможно по-горе споменатите аспекти да бъдат ефективно реализирани: успешно размножаване, успешно разпространение. По този начин всеки един вид Мащерка еволюира самостоятелно със своите хемотипи, които са строго пригодени само за хабитата, който обитават. Налице е силно изразена вътревидова еволюция. Видът е съставен от безброй хемотипове - това са биологични единици с еднаква морфология, но с различни биохимични активности. Поради тази причина различните автори и изследователи съобщават различни данни за изследваните от тях едни и същи видове, но събрани в от различни хабитати.
Извън род Thymus тимолът и карвакролът се откриват изключително рядко като изключим родовете, риган, майорана, коридотимус, чубрица, монарда и още един вид от семейство сенникоцветни Trachyspermum copticum. С други думи може да се заключи, че комплексът тимол-карвакрол е родово специфичен.
Видовете Thymus vulgaris и Thymus serpyllum съдържат рацемична енантиомерна смес от ляво- и дасно въртящ се алфа и бета пинен и лимонен [4]. В друга публикация на Kreis 1991 Thymus vulgaris, Thymus zygis и Thymus serpyllum се съобщават като видове с високо съдържание на борнеол и изоборнеол [4].
Новото научно съобщение касае хемотипа наThymus zygioides Grisebach var. zygioides от варовикови терени в Южна България (Бесапарски ридове), който се характеризира с високо съдържание на лимонен, цимен и цинеол.
Вкусовите и маслодайни качества на мащерката от вида Thymus zygioides Grisebach var. zygioides, обитаваща варовикови хабитати в Горна Тракия, поради изтъкнатия вече етеричномаслен състав са изключително високи.
Важна друга особеност на съдържащия се в Thymus zygioides лимонен е, че неговата циклична химична природа позволява на етеричното масло на растението да понижава своята константа на летливост и макар високите температури в карстовите терени и продължителните летни периоди на слънчево греене, това не изменя изключително силни мирис на растителните части на вида. Това е още една интересна екологична особеност. Съставът на етеричното масло от Thymus zygioides е богат на лимонен, тъй като това значително снижава неговата летливост и запазва свойствата и качествата на вида в условията на сух и горещ климат и до запазване на успешната стратегия за атрактацията на ефективни полинатори. Сухи и горещи са именно микроклиматичните условия в карстовите и варовитите местообитания.
Обратно на лимонена, отворената въглеводородна верига на ацикличните монотерпени, значително повишава константата на летливост при етеричното масло от видове, които синтезират въпросните ациклични моно терпени. в екологичен план тези видове рядко заемат хабитати със сух и горещ микроклимат.
Според доклад на Световната здравна организация лимонена като дипентен е абсолютно нетоксичен за хора и се използва като средство за лечение в препарати като Gelomyrtol forte, Rowatinex, Rowachol, които имат благоприятно и лечебно действие върху човешкия организъм.
Същият вид от планините на Северна Гърция не притежава подобен етеричномаслен състав, заради различията във хемотиповете.
For Thymus zygioides var. zygioides sixty-three compounds were identified representing 98.8% of the total components detected with linalool (33.7%) and (E)-nerolidol (12.5%) as the major constituents (Baser et al., 1999).
GC Chromatogram
Compounds
(see list)
Peak Compound Percentage Remarks
1 trans-sabinene hydrate 3.0% All the peaks were determined by GC/MS. Icondetails
2 camphor 3.3% Icondetails
3 linalool 33.7% Icondetails
4 beta-caryophyllene 1.5% Icondetails
5 neral 6.6% Icondetails
6 borneol 2.5% Icondetails
7 germacrene D 2.6% Icondetails
8 neryl acetate 3.1% Icondetails
9 beta-bisabolene 13.1% beta-bisabolene + geranial = 13.1 Icondetails
10 geranyl acetate 1.7% Icondetails
11 nerol 1.0% Icondetails
12 geraniol 1.3% Icondetails
13 (E)-Nerolidol 12.5% Icondetails
14 spathulenol 1.0%
От приложената газ хроматограма по Baser [1b] става ясно, че хемотиповете между българските и турските популации на Thymus zygioides var.zygioides са крайно различни по своя биохимичен и етеричен състав.
Thymus zygioides ? \ Thymian / Thyme; GR Parnitha 22.5.08
Thymus zygioides Grsb.

Литература:

1.a) Baser, K.H.C. (Anadolu University, Eskisehir, Turkey.); Kirimer, N.; Ermin, N.; Kurkcuoglu, M.; Tumen, G.1996.Essential oils from four chemotypes of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger
1b) Baser, K. H. C., Demirci, B., Kürkçüoğlu, M. and Tümen, G., 1999, Essential oil composition of Thymus zygioides Griseb. var. zygioides from Turkey. J. Essent. Oil Res., 11: 409-410

2. Marc Corticchiato, Félix Tomi, Antoine François Bernardin and Joseph Casanova. Composition and infraspecific variability of essential oil from Thymus herba barona Lois In:Biochemical Systematics and Ecology Volume 26, Issue 8, December 1998, Pages 915-932

3. Olga Tzakou and Theophanis Constantinidis. Chemotaxonomic significance of volatile compounds in Thymus samius and its related species Thymus atticus and Thymus parnassicus In:Biochemical Systematics and Ecology Volume 33, Issue 11, November 2005, Pages 1131-1140

4. STAHL-BISKUP Elisabeth & Francisco Sáez. 2002. Thyme : The Genus Thymus. Essential Oil Chemistry of the Genus Thymus-A Global View.

5. Bucar, Franz, Males, Zeljan, Plazibat, Misko. 2005 Essential oil of Thymus bracteosus Vis. ex Benth., an Endemic Species of Dinaric Karst Journal of Essential Oil Research: JEOR